Har troligen gjort ett test inne på en dejtingsida,
och här kommer svaren efter analysen :)

Autonomi

"Den förmåga och rätt en person har att själv välja regler för sitt uppförande,
inriktning för sina handlingar och risker som han eller hon är beredd att ta."

Själv tycker du om att styra över ditt eget liv och kunna välja den inriktning du vill ge det.
För dig är det oerhört viktigt att få välja själv. Vad du tolererar allra minst:
Att man säger åt dig vad du ska göra och du tvingas låta dig styras av någon annan person.

Inom ramen för kärlekslivet utgör värdet autonomi en värdefull tillgång som gör det
lättare att fortsätta existera som individ utanför parrelationen. Tack vare denna egenskap
kan man bevara sin individualitet och odla allt det som gör en unik. Du vill antagligen
ha möjlighet att åtnjuta visst fritt spelrum och tid utanför parrelationen,
då du kan ägna dig åt egna aktiviteter (fritidsintressen, passioner, utekvällar i
vänners sällskap...). Denna frihet är viktig för dig eftersom den låter dig återhämta dig
inombords och på så sätt ge din partner det bästa av dig själv när ni är tillsammans.

De 3 motiveringar som är förenade med värdet autonomi:

- Välja
- Skapa
- Utforska

Din personliga analys

Värdena Spänning, Njutning, Säkerhet, Följa normen, Traditionella värderingar, Mångsidighet,
Vänlighet, Social bedrift, Makt, verkar däremot ha begränsad inverkan på din personliga aktivitet
och på dina beslut.

Universiella synen
Din personliga analys

Den djupgående analysen av ditt personliga system för universella värden visar att du ger
större utrymme till öppenhet för förändring än till strävan efter kontinuitet.
Du har följaktligen tendens att prioritera självständighet i handling, tanke och känsla
samt sökan efter nya upplevelser framför självbegränsning, ordning och självskydd inför
förändring.Den djupgående analysen av ditt personliga system för universella värden visar
även att du ser ett större värde i att överträffa dig själv än i att bekräfta dig själv.
Det här innebär att du för närvarande är mer inriktad på att skydda andras välbefinnande
och intressen än på strängt individuella intressen.

Mitt synsätt gällande kärlek
Din personliga analys

Ditt sätt att se på kärleken och relationen till den du älskar är av typen
"Egalitaristisk kärlek".

Din uppfattning om parförhållanden är ganska modern och du förespråkar rättvisa
inom relationen. Du är medveten om skillnaderna och känner inget behov av att
till varje pris hävda din ställning som kvinna inom relationen. Du uppskattar
att din partner lever ut sin manlighet, men låter honom uttrycka detta helt
fritt och på det sätt som passar honom bäst.

Det är även viktigt för dig att uppleva relationen så konkret som möjligt.
Du föredrar en realistisk och pragmatisk hållning till kärleken framför överdriven
romantik och sentimentalitet. När du älskar och känner dig älskad tillbaka är du
säker på de känslor ni hyser för varandra och då behöver du inte högljudda kärleksbetygelser.

De synsätt som passar bäst tillsammans med ditt motsvarar följande typer:

- Egalitarist: Ni har liknande sätt att betrakta kärlek och relationen till den älskade personen.

- Nyromantisk: Ni har båda en modern syn på rollfördelningen inom en parrelation.

- Traditionalist: Ni har båda en pragmatisk syn på kärlek och relationen till den älskade personen.

Engagemang & trohet
Din personliga analys

Du ansluter dig snarast till en uppfattning om engagemang och trohet som
pendlar mellan de två definitionerna "Strävan efter total frihet" och
"Vilja att binda sig känslomässigt".

Idag vill du framför allt träffa en partner för utbyten och trevliga stunder tillsammans.
Du är emellertid även intresserad av möten i allmänhet och den stora kärleken i synnerhet.
Du verkar vara mentalt mottaglig för livets stora äventyr. Om du skulle råka träffa din
tvillingsjäl och även om det egentligen inte ingår i dina planer skulle du säkert vara
beredd att fundera på att binda dig långsiktigt.

Din hållning till trohet innebär att du kan visa prov på viss smidighet.
Du har i grunden behov av att ägna dig åt en enda person och att denna person ger dig
exklusiv kärlek tillbaka. Du visar emellertid även prov på viss förståelse för eventuella
felsteg från din partners sida. Om det skulle hända att han någon enstaka gång gav konkret
utlopp för sina lustar utanför er parrelation och detta äventyr inte påverkade relationens
balans i grunden skulle du vara beredd att visa förståelse för hans handlande,
under förutsättning att det inte skulle upprepas för ofta. För att kunna skapa en relation
som främjar båda parter bör du söka efter en partner som delar din syn på kärlek som något
exklusivt för en enda person och som liksom du kan visa prov på förståelse och smidighet.

Min syn på rutiner
Din personliga analys

På det hela taget lever du ett ganska fartigt och händelserikt liv. Du tycker om att införa
nyheter eller variation i ditt liv. Detsamma gäller troligen inom ditt kärleksliv.
Du verkar dessutom inte alltid ha vidare lätt att hantera vardagen, som du ibland kan
tycka är tung och enahanda. Följaktligen kommer du säkert att vilja överraska din partner
och uppskatta överraskningar från hans sida.

Min syn på sex
Din personliga analys

På det hela taget ser du inte sexualiteten som en hörnsten för en parrelation.
Den kan naturligtvis bidra till parternas ömsesidiga tillfredsställelse, men bör
enligt din mening inte ersätta gemensamma värden och besvarade känslor.
Du föredrar att prioritera känslor och personlig samstämmighet inom relationen.
Du prioriterar inte strävan efter att förverkliga sexuella fantasier till varje pris.
Du vet vad du njuter av och har inget större behov av att ta till nya grepp eller
införa nya erotiska lekar i din parrelation för att uppleva sann, sexuell tillfredsställelse.
För att uppnå harmoni i den sexuella relationen med din partner skulle du kunna söka dig
till en person som delar din önskan att prioritera känslor och uttrycker sin lust

på ett sätt som liknar ditt.

Familjen
Din personliga analys

Dina relationer med din egen familj är idag ganska avlägsna och du verkar inte vara
särskilt intresserad av att närma dig de dina. Oavsett om du medvetet har valt eller
helt enkelt har tvingats till denna distans, är det viktigt att vara medveten om
att den kan ha stor inverkan på din framtida parrelation. Inom ett parförhållande
kan de två berörda personerna ha diametralt motsatta uppfattningar om behovet av
att bibehålla banden till sina respektive familjer. Det kan även vara svårt för
en person som träffar sin egen familj väldigt sällan att acceptera att hans eller
hennes partner har ett väldigt nära förhållande till de sina. Det är ofta en god
idé att prata om det här med sin partner för att bedöma vilken grad av närhet han
behöver och hitta en lösning som passar båda personerna i relationen.

Min syn på barnuppfostran
Din personliga analys

Din föräldrastil är av typen "Sträng". Denna föräldrastil kännetecknas av den stora
vikt som fästs vid att sätta gränser och av en sann vilja att tydliggöra varje persons
roll i familjen för att undvika förvirring i relationerna mellan barn och föräldrar.
För dig fyller gränserna en strukturerande funktion som föräldrarna är skyldiga att
förmedla till sina barn. Gränserna gör det möjligt för dem att skapa sina egna
personligheter i harmoni, tack vare stabila referenser för vad som är möjligt och
vad som inte är acceptabelt för dem och andra.
Din vilja att skapa fast avgränsade roller och upprätthålla respekten mellan barn
och föräldrar gör att du undviker kamratstil i relationen till dina barn. Du föredrar
helt klart bestämda regler och relationer baserade på respekt för varje persons rätta
roll i familjen framför ovannämnda enligt dig dåligt strukturerade förhållanden.
För dig bör en balanserad uppfostran både vara sträng, beträffande de strukturerande
element som kommuniceras till barnen (gränser), och lära barnen respektera varje
persons roll i relationer.

Min syn på religion
Din personliga analys

u fäster inte minsta vikt vid religion. Ingen aspekt av ditt liv verkar styras direkt
eller indirekt av någon som helst andlig strömning. Du vill åtnjuta stor tankefrihet
och verkar ha svårt att underkasta dig religiösa påbud.

Min personlighet i parförhållande
Min personliga analys

Ett av dina grundläggande behov i kärlek är att kunna njuta av sann intellektuell
samhörighet med din partner. Ni behöver gemensamma referenspunkter och ett tankesätt
som bara ni två förstår.

För dig utgör gemensamma projekt något av kittet i er parrelation. De lägger
grunden till ett ömsesidigt engagemang och gör det möjligt för paret att tryggt
skapa en framtid tillsammans. Detta behov framhäver dessutom din vilja att tänka
längre än bara den första kontakten och ingå i ett verkligt livsprojekt
tillsammans med din framtida partner.

Du vill kunna utöva en mängd olika aktiviteter tillsammans med din partner.
Du har behov av att låta honom delta i dina intressen och att själv få upptäcka
hans intressen. Du kan inte tänka dig att ni skulle ägna er åt era aktiviteter
på skilda håll eller ens vara ifrån varandra under alltför lång tid.

I en kärleksrelation vill du framför allt ta hand om och ge din partner mängder
av ömhet och uppmärksamhet. Denna vilja att helhjärtat bidra till hans välbefinnande
och få honom att blomstra kommer otvivelaktligen att förföra honom.

Förhållandet till andra
Din personliga analys

I dina relationer med andra har du i allmänhet tendens att föredra äkta
relationer som baseras på en djup kontakt och ett intensivt utbyte med
andra människor. Du är inte särskilt intresserad av att ha en stor krets
bekantskaper, utan väljer hellre några få lojala vänner med vilka du kan
knyta starka band.

För dig känns det inte särskilt viktigt att ha frekventa kontakter med andra.
Du tycker inte att antalet möten är lika viktigt som kvaliteten hos de rika
stunder av gemenskap du eftersträvar.

Du strävar inte direkt efter att skapa mängder av kontakter, men har,
paradoxalt nog, mycket god förmåga att skapa relationer med andra.
Du tycker inte att det är särskilt svårt att ta första steget för att
knyta en relation.

För att sammanfatta kan vi säga att du inte har behov av ett överdrivet
antal kontakter med andra, men istället har personliga förmågor som gör att du,
när detta är nödvändigt, lätt kan ta första steget för att främja utbyten och
upplevelser med andra.

I dina relationer med andra:

- Uppskattar stunder mellan fyra ögon.
- Tar lätt första steget.

Relation till partner
Din personliga analys

I tvåsamhet har du inga som helst svårigheter att visa ditt sanna jag inför ditt
hjärtas utvalde. Din förmåga att hantera din känslighet och samtidigt vara aktiv,
att acceptera det du känner utan att låta känslorna få dig att förlora fotfästet
är alla tillgångar som du kan använda för att förföra din partner. Du skäms inte
det minsta för dina känslor, utan gör tvärtom allt du kan för att uppleva dem fullt ut.
Därför tvekar du inte en sekund att dela med dig av dem till honom.

När du genomgår svårigheter kan du tala uppriktigt om dina känslor med din partner
och delge honom dina bekymmer. På så sätt lyckas ni snabbt ta er igenom problemen
och fortsätta utvecklas tillsammans, trots eventuella hinder längs vägen.

Du har ett öppet och generöst sinneslag och strävar efter att dela så mycket som
möjligt med din partner.

När han stöter på svårigheter söker du i allmänhet efter konkreta och pragmatiska lösningar.
Du har säkert väldigt svårt att inte ingripa i sådana situationer. Det här med att lyssna
för lyssnandets skull är inte precis din starka sida. Du föredrar helt klart att försöka
hjälpa din käreste hitta en konkret lösning till problemen framför att agera psykolog.

Du är väldigt skicklig på att hantera dina känslor och förför din partner genom din
uppriktighet och förmåga att utlämna dig. Du skyndar dig att hjälpa honom när han
behöver det och är noga med att ge honom verkligt stöd när han går igenom svårigheter.

Dina tillgångar inom kärlek:

- Din förmåga att utlämna dig till den du älskar.
- Din vilja att hjälpa din partner på ett konkret sätt när detta behövs.

Din syn på att kommunicera
Din personliga analys

På det hela taget är du en bestämd person. När du vill något är du i allmänhet
beredd att göra allt för att lyckas genomföra det eller få andra att acceptera det.

För att göra detta använder du dig av ett sätt att kommunicera som kännetecknas
av tydlighet. Du strävar framför allt efter att undvika missförstånd och
feltolkningar och anstränger dig därför särskilt för att tydliggöra innehållet i
dina budskap för att din partner ska förstå exakt vad du menar. Din tendens att
främst fokusera på fakta kan ibland leda till att du missar mindre uttryckliga
inslag i kommunikationen (icke-muntliga budskap, inställningar som visar din
samtalspartners känslomässiga tillstånd...).

Inom ramen för din framtida parrelation kommer du tack vare denna särskilda förmåga
att förklara tillsammans med din skicklighet att tydligt förmedla dina budskap att
kunna utbyta och dela tankar med din partner helt öppet.

Denna vilja att tydliggöra innehållet i kommunikationen och förmedla det på ett
uttryckligt sätt nyanseras emellertid av din intuitiva sida.

När du ska fatta viktiga beslut eller analysera en komplex situation vet du att du
kan lita på din feeling, din intuition och dina känslor. De utgör en viktig del av
ditt liv och ingår i stor utsträckning i ditt sätt att kommunicera med andra.

Du är bestämd, kommunicerar på ett uttryckligt sätt, besitter stark intuition och
kan förlita dig på din övertalningsförmåga, ditt tydliga sätt att uttrycka dig och
din verkliga förmåga att uppmärksamma dina egna känslor för att inleda, knyta och
utveckla kontakten med din partner.

Vad som kommer att få honom att smälta i ditt sätt att kommunicera:

- En obeveklig vilja att förmedla dina tankar.
- En förmåga att kommunicera på ett tydligt och uttryckligt sätt.
- Ovanligt välutvecklad intuition och feeling.

Ditt sätt att tänka
Din personliga analys

Ditt sätt att resonera styrs främst av din vilja att uttrycka din kreativitet
och uppfinningsrikedom till vardags. Du tycker om att hela tiden förnya dig och
tål inte att någon annan tvingar på dig begränsningar eller en ram som du inte
har valt själv. När du ska fatta beslut väljer du ofta det mest innovativa och
minst konventionella alternativet.

Ordning och organisation är inte särskilt naturliga för dig, men detta verkar
inte ha någon negativ inverkan på din personliga balans. Du trivs ganska bra
med denna flexibilitet och denna frånvaro av tydligt definierad struktur.

Ditt sätt att tänka kännetecknas även av det faktum att du framför allt lever
i nuet. Du ägnar dig inte åt långsiktiga projekt i någon större utsträckning.
Du föredrar helt klart att leva genom att ta dagen som den kommer.

Detsamma gäller inom kärlek, som du innerst inne vill uppleva utan att behöva
ta itu med några tyngre frågor.

Ditt sätt att förstå verkligheten omkring dig kännetecknas av en längtan efter
kreativitet, en vilja att förnya sig i kombination med en vilja att ta dagen
som den kommer, utan att behöva tänka efter särskilt mycket.

De sidor han skulle kunna uppskatta i ditt sätt att resonera:

- En sann vilja att införliva kreativitet och uppfinningsrikedom i kärnan av
livet tillsammans med din partner.
- Förmågan att njuta av stunden.

Din känslomässigaprofil
Din personliga analys

På det känslomässiga planet kännetecknas du av en stark reaktivitet.
Denna grundläggande oro, som visserligen ibland tenderar att göra dig
lite spänd, kan även visa sig ha starkt stimulerande effekt i lägen
som kräver att du handlar snabbt.

Denna grundläggande oro färgas däremot av en tendens att se ganska
optimistiskt på saker och ting.

I ditt sätt att förhålla dig till situationer och händelser i ditt dagliga liv
ser du dem ibland så som du önskar att de vore, snarare än som de egentligen är.
Till följd av detta förväntar du dig ofta att problem som uppstår ska sluta väl.

Vidare har du i allmänhet tendens att uttrycka dina känslor väldigt spontant,
så att du gör dig av med spänningar på ett ganska kontinuerligt sätt. Inom ramen
för dina förhållanden till andra människor gör denna spontanitet att de genast
förstår vilket humör du är på för tillfället. Med dessa speciella, personliga
egenskaper kommer du lätt att kunna förmedla dina känslor till din partner.

Vad som kännetecknar dig på det känslomässiga planet:

- En stark reaktivitet.
- Ett ganska positivt sätt att uppfatta situationer.
- En stark spontanitet i de egna känslouttrycken.